Privacyverklaring

Actief Talent hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Actief Talent houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verderop in dit document beschrijven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van:

 • Vrijwilligers Actief Talent;
 • Leveranciers, dienstverleners;
 • Medewerkers;
 • Belangstellenden en belanghebbenden;
 • Sollicitanten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Actief Talent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Actief Talent van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen

Als Actief Talent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Actief Talent
Ginkelseweg 2
6866 DZ, Heelsum
info@actief-talent.nl
0647464513

Op de volgende pagina’s leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doeleinden, wat de grondslag hiervoor is en hoe lang de gegevens worden opgeslagen. Deze verklaring treedt in werking op 1 december 2019

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers Actief Talent

Persoonsgegevens van vrijwilligers van Actief Talent groepen worden door Actief Talent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratie;
 • Verzekering;
 • vrijwilligers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst van de organisatie waar u vrijwilligerswerk verricht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Actief Talent de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen, initialen, tussenvoegsels, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adres, de instelling waar u vrijwilligerswerk verricht.

Uw persoonsgegevens worden door Actief Talent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Uw gegevens worden bewaard tot u zich uitschrijft als vrijwilliger.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, dienstverleners

Persoonsgegevens van leveranciers, dienstverleners en fondsen worden door Actief Talent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratie;
 • Het uitgeven van een opdracht;
 • Het aanvragen van financiële ondersteuning;
 • Communicatie over de opdracht/aanvraag.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/aanvraag.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Actief Talent de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, initialen, tussenvoegsels, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) Emailadres, geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Actief Talent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Actief Talent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • Correcte uitvoering van wettelijke verplichtingen;
 • Personeels- en salarisadministratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Actief Talent de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen, initialen, tussenvoegsels, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adres;
 • Gegevens over opleiding, loopbaan en ervaring;
 • Kopie ID, BSN-nummer
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Actief Talent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van belangstellenden en belanghebbenden

Persoonsgegevens van belangstellenden en belanghebbenden worden door Actief Talent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking;
 • Gerichte contacten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Actief Talent de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen, initialen, tussenvoegsels, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adres;

Uw persoonsgegevens worden door Actief Talent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als belangstellende of belanghebbende.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Actief Talent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het werven van een medewerker. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Sollicitatieformulier / sollicitatiebrief / CV.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Actief Talent de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen, initialen, tussenvoegsels, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adres.
 • Gegevens over opleiding, loopbaan en ervaring;

Uw persoonsgegevens worden door Actief Talent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure of maximaal 1 jaar met toestemming van de sollicitant.