Home page - Header

Inleiding

Contactgegevens Actief Talent

Inleiding

Contactgegevens Actief Talent

Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Directie:
Functionaris gegevensbescherming:
E-mail adres:

Ginkelseweg 2
6866 DZ Heelsum
06 47 46 45 13
info@actief-talent.nl
Dhr. Van Meerveld
Albert-Frans Welmers
Albertfrans@actief-talent.nl

1. Begripsbepalingen

1.1.  Persoonsgegevens:
elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijke persoon.

1.2.  Zorggegevens:
persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening. Dit geldt ook voor beroepsbeoefenaars in opleiding.

1.3.Verwerking van persoonsgegevens:
elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1.4. Verstrekken van persoonsgegevens:
het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.

1.5. Verzamelen van persoonsgegevens:
het verkrijgen van persoonsgegevens.

1.6.  Bestand:
elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

1.7.  Verantwoordelijke:
de natuurlijke persoon, rechtspersoon of het bestuursorgaan dat, alleen of samen met anderen, doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.8.  Bewerker:
degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.9.  Betrokkene:
degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben of zijn   vertegenwoordiger.

1.10.  Derde:
ieder, niet zijnde de betrokkene, die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

1.11.  Ontvanger:
degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt (bijvoorbeeld bij een verwijzing).

1.12.  Toestemming van de betrokkene:
elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt dat op hem betrekking hebbende    persoonsgegevens worden verwerkt.

1.13.  Het Autoriteit Persoonsgegevens:
De Autoriteit dat door de landelijke overheid is ingesteld om er op toe te zien dat de verwerking van persoonsgegevens conform de wet geschiedt.

2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doeleinden die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Het gaat zowel om persoonsgegevens die op papier staan als om elektronisch opgeslagen persoonsgegevens.

3. Doel

3.1.  Het doel van dit reglement is om een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevens Beheer, verder te noemen AVG;
3.2.  Dit reglement is van toepassing binnen Actief Talent en heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten en medewerkers.

4. Vertegenwoordiging

Mensen met een ziekte of handicap of kinderen onder een bepaalde leeftijd zijn mogelijk niet in staat zijn om zelfstandig hun rechten uit te oefenen, in welk geval ruimte bestaat voor optreden door een vertegenwoordiger. De verantwoordelijke houdt zich bij de toepassing van de AVG aan de volgende aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst) ontleende regels:

4.1.  Indien de betrokkene jonger is dan 12 jaar, treden de ouders of voogd, die het ouderlijk gezag uitoefenen, in de plaats van de betrokkene;
4.2.  Dit geldt eveneens voor de betrokkene die de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar heeft en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen;
4.3.  Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar valt en in staat is tot redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op;
4.4.  Een betrokkene van 16 jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen;
4.5.  Indien de betrokkene ouder is dan 18 jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hieronder weergegeven, als vertegenwoordiger op:
4.6.  De curator of mentor: indien betrokkene onder curatele staat of er ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld;
4.7.  De persoonlijk gemachtigde: indien betrokkene een bepaalde persoon schriftelijk gemachtigd heeft;
4.8.  Echtgenoot of levensgezel: indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt;
4.9.  Een kind, broer of zus van betrokkene: indien de echtgenoot of levensgezel ontbreekt of niet wenst op te treden;
4.10.  De persoon die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken;
4.11.  Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze vertegenwoordigen.

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Teneinde de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en medewerkers te voorzien van een rechtmatige basis zal Actief Talent zich aan de volgende regels houden:

5.1.  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt (conform de AVG);
5.2.  Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (conform de AVG);
5.3.  Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn (conform de AVG). Dit betekent dat de registratie van de persoonsgegevens moet passen binnen het voor die registratie omschreven doel, alsmede dat de aard en de omvang van de verzamelde gegevens dusdanig is, dat het doel van de registratie daarmee wordt bewerkstelligd;
5.4.  De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn/haar handelwijze met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt beperkt door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement;
5.5.  De verantwoordelijke heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat een niet aan zijn rechtstreeks gezag onderworpen bewerker van de persoonsgegevens zich contractueel gebonden weet aan dit reglement.

6. Verwerking van persoonsgegevens en informeren van betrokkene

6.1.  Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid, handicap of beperking mogen slechts worden verwerkt indien de betrokkene voor deze verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Actief Talent maakt uitsluitend gebruik van persoonsgegevens waar de betrokkene toestemming voor heeft gegeven.
6.2.  De verantwoordelijke informeert elke betrokkene die ingeschreven staat over de wijze waarop Actief Talent met de persoonsgegevens omgaat. Voor uitwisseling van   persoonsgegevens tussen medewerkers van Actief Talent is geen expliciete toestemming van betrokkene vereist voor zover deze uitwisseling van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en Actief Talent.
6.3.  De volgende gegevens worden vastgelegd door Actief Talent

Clienten(nieuwe) Medewerkers
 • NAW gegevens
 • NAW gegevens contactpersoon
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens over gezondheid
 • Rapportages over verleende zorg
 • NAW gegevens
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave
 • Opleiding/certificaten
 • VOG
 • Gegevens over functioneren en beoordelen

7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

7.1.  Actief Talent verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen waar geen  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden hierin uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
7.2.  Voor de verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het verstrekken van persoonsgegevens aan personen buiten Actief Talent of aan andere instellingen is de   toestemming van betrokkene vereist. Actief Talent vertrekt gegevens niet aan andere partijen zonder toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In dat gevalt   volgt Actief Talent de regeling in de WGBO (art. 7:457 BW).  Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk    geval  dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
7.3.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

9. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

8.1.  De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens (recht op inzage);
8.2.  De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt;
8.3.  Recht op inzage kan worden geweigerd of beperkt als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich meebrengt. Een besluit tot weigering of beperking van inzage en afschrift wordt genomen door de directie van Actief Talent.

9. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

9.1.  Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene worden de verzamelde persoonsgegevens aangevuld, gecorrigeerd, afgeschermd voor derden of verwijderd/vernietigd;
9.2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake   dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Correcties moeten door Actief Talent worden doorgegeven aan derden, indien zij de onjuiste gegevens hebben ontvangen;
9.3.  De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging in hoeverre hij daaraan wil voldoen. Niet gehonoreerde verzoeken worden schriftelijk gemotiveerd;
9.4.  Een gehonoreerd verzoek tot verwijdering/vernietiging van gegevens wordt binnen drie maanden na honorering uitgevoerd.

10. Bewaartermijn

10.1  Actief Talent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
10.2.  Bewaartermijn van persoonsgegevens:

ProcessenMaximale bewaartermijn
Sollicitatie procedure
Indiensttreding arbeidsovereenkomst
Verzuimbeheer
Cliënten administratie
4 weken
2 jaar
2 jaar
20 jaar
ProcessenMinimale bewaartermijn
Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden
Loonbelasting en identiteitsbewijzen
Debiteuren- en crediteurenadministratie
7 jaar
5 jaar
7 jaar

11. Beveiliging

De AVG verplicht de verantwoordelijke technische- en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens tegen onbevoegde inzage te beschermen.

De volgende bepalingen gelden ter beveiliging van persoonsgegevens:

11.1.  Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling;
11.2.  Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
11.3.  Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in afsluitbare kasten, laden, ruimten;
11.4.  Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na ingeven van een persoonlijk wachtwoord in te zien;
11.5.  Elektronisch opgeslagen gegevens worden versleuteld verzonden;
11.6.  Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens. In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en stagiaires. Hierbij geldt de aanvullende bepaling dat op de verantwoordelijke de            verantwoordelijkheid rust deze categorie medewerkers expliciet en nadrukkelijk bekend te maken met het van kracht zijn van dit reglement.

12. Datalekken

Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat zorgorganisaties een datalek van persoonsgegevens verplicht moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Autoriteit Persoonsgegevens) en in sommige gevallen ook aan de betrokken personen.

Bij een datalek vallen gegevens (data) in handen van derden die daar geen toegang toe zouden mogen hebben. Wanneer er sprake is van een datalek maakt Actief Talent vervolgens een afweging of daarvan een melding gemaakt moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Allereerst Actief Talent bekijkt of er sprake is van een datalek van persoonsgegevens. Wanneer het alleen om gegevens van de organisatie gaat hoeft er namelijk niet gemeld te worden. Bij persoonsgegevens moet er sprake zijn van een kans op nadelige gevolgen voor de bescherming van deze persoonsgegevens.
 2. Actief Talent kijkt vervolgens om wat voor soort gegevens het gaat. Er moet een melding gemaakt worden als er sprake is van veel gegevens en/of er sprake is van gevoelige informatie. Bijvoorbeeld data over iemands geloof, financiële gegevens, medische gegevens, psychologische gegevens, wachtwoorden en gegevens die gebruikt kunnen worden voor identiteitsfraude (zoals biometrische gegevens, BSN-nummer). Melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gedaan binnen 72 uur.
 3. Actief Talent maakt een aparte afweging voor het melden aan de betrokken personen. Wanneer er melding gedaan wordt aan de betrokken personen moet er ook altijd een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan de betrokken personen is nodig als er misbruik gemaakt kan worden van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer medische gegevens van een beroemd persoon gelekt zijn en deze mogelijk gepubliceerd zullen worden. De persoon kan zich hier dan goed op voorbereiden en eventueel maatregelen nemen. Actief Talent meldt dit dan ook zo snel mogelijk!

Maatregelen om datalekken binnen Actief Talent te voorkomen

 • Een goede beveiliging van gevoelige gegevens door versleuteling (encryptie). Daarmee wordt voorkomen dat er gegevens na een lek te herleiden zijn tot een persoon.
 • Voorkomen dat medewerkers persoonsgegevens verspreiden via de e-mail en/of Clouddiensten waar geen contract mee is afgesloten zoals Dropbox.
 • Medewerkers geïnformeerd die met persoonsgegevens omgaan over de meldplicht persoonsgegevens.
 • Actief Talent heeft afspraken over voorkomen datalek met andere organisaties waarmee wordt samengewerkt en persoonsgegevens worden uitgewisseld.
 • Actief Talent beschikt overeen draaiboek voor het moment dat zich een datalek voordoet.
 • Verantwoordelijke aangewezen voor het besluit over het melden en de melding zelf van een mogelijk datalek.

13. Klachten /bezwaarmogelijkheden

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

13.1.  De verantwoordelijke;
13.2.  De leidinggevende van de verantwoordelijke, waarbij de interne klachtenregeling van Actief Talent van toepassing is;
13.3.  Het Autoriteit Persoonsgegevens, met een verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet  bescherming persoonsgegevens, dan wel gebruik te maken van de AVG neergelegde beroepsmogelijkheden.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

14.1.  Wijzigingen van het reglement worden aangebracht door verantwoordelijke;
14.2.  De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen;
14.3.  Dit reglement is van kracht per bestuursbesluit en bij de verantwoordelijke in te zien.

Scroll naar boven